Privacyverklaring WPU

Van wie verwerkt WPU persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer vrijwilligers van WPU. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van de bij WPU aangesloten Utrechtse wielerverenigingen en sponsors of business partners van WPU.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens is WPU gevestigd aan Herculesplein 209 in Utrecht. De verantwoordelijke is degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Welke persoonsgegevens gebruikt WPU?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactpersonen van aangesloten Utrechtse wielerverenigingen: naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • Vrijwilligers werkzaam binnen WPU: naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • Contactpersonen voor sponsors en businesspartners: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens
 • Deelnemers aan door WPU georganiseerde activiteiten: naam, telefoonnummer, email, bankgegevens

Waarvoor gebruikt WPU persoonsgegevens?

 • Het verstrekken van (deelnemers) informatie middels nieuwsbrieven.
 • Het verrichten van alle administratieve beheer- en uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van vrijwilligers die, gelet op de doelstelling van WPU noodzakelijk, gebruikelijk of wenselijk zijn.
 • Het kunnen verrichten van alle (overige) activiteiten die gebruikelijk zijn voor een ledenorganisatie.
 • Het leggen en onderhouden van contacten
 • Het maken van afspraken en afhandelen van financiële verplichtingen

Hoe zijn persoonsgegevens beschermd?

Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om gegevens te beveiligen.

Hoe lang bewaart WPU persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Gegevens verstrekken aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Publicatie van foto’s op websites en social media

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan door WPU georganiseerde activiteiten publiceren op onze website en social media, tenzij daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aangetekend wordt.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. (Laatste update 13 september 2020)

Voor overige vragen

U kunt contact opnemen met de secretaris van WPU via info@wielerplatformutrecht.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Correctie, beperking, wissing of overdracht van persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door WPU.